Informacja Administratora danych osobowych

Administrator Danych

Administratorem danych osobowych jest Hadron for Business Sp. z o.o. Kontakt z administratorem możliwy jest poprzez adres elektroniczny iod@hadron.eu.com lub pisemnie na wskazane adresy administratora danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych. Korespondencję prosimy kierować w formie pisemnej elektronicznej na adres iod@hadron.eu.com lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany poniżej.

Przetwarzanie danych

Administratorzy mogą przetwarzać Pani/Pana dane w celu:

  • wypełnienia warunków zawartych umów i porozumień – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych w tym celu

  • spełnienia obowiązku prawnego - podstawą są odrębne przepisy prawa regulujące zasady dostępu do danych odobowych nie wymagających wydania zgody na ich przetwarzanie

  • przeprowadzenia procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych w tym celu

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.

Przekazywanie danych

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, w tym dostawcom usług IT, biurom pośrednictwa pracy, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów danych.

Pani/Pana prawa

Prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania wynika z aktualnych przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratorów Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu elektronicznego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratorów, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania. Zgodę można odwołać w każdym czasie w oddziale lub wysyłając stosowne żądanie na adres skrzynki elektronicznej iod@hadron.eu.com albo pismenie na adres Hadron for Business Sp. z o.o. 47-225 Kędzierzyn-Koźle, ul. Szkolna 17. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z właściwym administratorem danych lub z wyznaczonym przez administratora danych Inspektorem Ochrony Danych, korzystając z zamieszczonych poniżej danych kontaktowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.

Lokalizacja przechowywania danych osobowych

Informujemy, że zbiory danych osobowych będące w naszym posiadaniu lub przetwarzaniu zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami, przetwarzane są w miejscach wyszczególnionych poniżej, i nie są udostępniane poza teren Unii Europejskiej.

Centrum Danych 59100 Roubaix, Francja

Centrum Danych 00950 Warszawa, Polska

Siedziba Hadron 47225 Kędzierzyn-Koźle, Polska

Dane kontaktowe dla Administratorów Danych oraz Inspektorów Ochrony Danych

Hadron Administrator Danych: Hadron for Business Sp. z o.o., Polska, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, ul. Szkolna 17

Inspektor Ochrony Danych: Hadron for Business Sp. z o.o., Polska, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, ul. Szkolna 17; e-mail: iod@hadron.eu.com (Andrzej Wiśniewski - 775479926) 

Abakus Administrator Danych: Abakus Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 40 A, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, Polska

OVH Administrator Danych: OVH Sp. z o. o., ul. Szkocka 5 lok. 1, 54-402 Wrocław, Polska